Pagbibinyag ng dating daan is sally field dating daniel day lewis

TAYO’Y IPINANGANAK NA MULI SA PAMAMAGITAN NG TUBIG at […] BAUTISMO(BINYAG) SA MGA BATA’T SANGGOL .Ipagtanggol ito laban sa tuligsa at atake ng ilang sekta protestante tulad ng Born again, Baptist, INC™, Dating Daan, Sabadista, at iba pa, na sinasabing ang bautismo ng simbahang Catholica sa mga bata’t sanggol ay mali? , bagkus contra pa daw ito sa […] Frederic Tioaquen Navotas, Philippines Binyag o bautismo sa Bata(Infant Baptism) Isa sa mga pangunahing tinutuligsa ng mga kalaban ng Simbahan ay ang pagbibinyag o bautismo sa Sanggol..Ang epekto nito ay hindi lang naramdaman ng mga unang tao kundi ng lahat ng tao.

Siguro ay mayroon sa inyong magsasabi na "Oo nga naman.

Wala nga namang kasalanan ang mga bata." Pero may problema ang pangangatwiran ng mga kontra sa pagbibinyag sa mga bata.

Sabi nga sa Romans 6:3-4 kung saan sinasabi ang ganito, "Hindi ba ninyo alam na lahat tayo na nabinyagan kay Kristo Hesus ay bininyagan sa kanyang kamatayan?

Tayo nga ay inilibing na kasama niya sa pagbibinyag sa kamatayan nang sa ganoon kung papaanong si Kristo ay binuhay mula sa kamatayan sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo man ay magkaroon ng panibagong buhay." Dito ay makikita natin na ang isang layunin ng pagbibinyag ay para magkaroon tayo ng panibagong buhay.

Sinasaad ng doktrina ng INC na ang opisyal na pagkakatala ng iglesya sa pamahalaang Pilipinas noong 27 Hulyo 1914 sa pamamagitan ni Felix Y. Naniniwala ang mga kaanib nito na ang iglesyang ito ang katuparan ng mga hula ng Bibliya na ang iglesyang itinatag ni Kristo ay muling babangon sa Malayong Silangan Isinasaad sa bibliya na kung sino ang papasok sa kanilang sambahan ay maililigtas sa pagdating ng paghuhukom.

Noong si Manalo ay pumanaw noong 1963, ang Iglesia ni Cristo ay isa nang pambansang simbahan na mayroong 1,250 kongregasyon, at 35 malalaking konkretong katedral.

Noong 2000, ang senso ng Pilipinas mula sa National Statistics Office ay nakapagtala ng 2.45 bahagdan ng populasyon na nagpapakilalang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo.

Dahil dito, ang INC ang sinasabing pangatlong pinakamalaking samahang panrelihiyon sa Pilipinas kasunod ng Simbahang Katoliko Romano (80.6%) at ng Islam (5.6%).

Ang Catholic Church, o ang Iglesia Katolika ay nagturo na ang mga bata ay may kasalanan na minana mula kay Adan at Eba, hindi dahil sa kanilang gawa sapagkat hindi pa lumabag ang bata sa utos ng Diyos.

ang kinikilala ng Iglesia ni Cristo na sugo ng Diyos sa mga huling araw, na ayon at batay sa mga aral ng Biblia.

Sabi nila ay hindi pa daw pwedeng binyagan o bautismuhan anh Sanggol dahil sa ito daw ay wala pang kasalanan at wala pa daw itong pananampalataya.

Tags: , ,